Politică date personale

Operatorul datelor cu caracter personal

Site-ul www.banipartide.ro este proprietatea Asociației ExpertForum, persoană juridică (operator) având punctul de lucru pe Semilunei 7, apt 1,Sector 2, București. Pe acest site veți găsi informații cu privire la finanțarea politică începând cu anul 2020, informații despre aleși locali și candidați, precum și formulare pentru sesizarea de nereguli.

Prelucrarea datelor personale

EFOR colectează date personale prin intermediul site-ului www.banipartide.ro. Datele sunt stocate și nu sunt accesibile terților. Pot fi preluate date personale dacă lăsațicomentarii sau donați.

Dispoziții generale

Expert Forum își rezervă dreptul de a actualiza aceste reguli în orice moment, schimbările urmând a fi notificate pe site.

Site-ul nu este responsabil pentru activitatea operatorilor unorlegături externe sau efectele unor resurse care nu sunt produse decătre Expert Forum. Prin accesarea site-urilor sau resurselor externe, utilizatorii își asumă responsabilitatea și înțeleg potențialele consecințe. Prin accesarea resurselor respective, utilizatorii confirmă că sunt de acord cu termenii din această politică.

Termeni

Prelucrare – înseamnă orice operațiune sau set deoperațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupraseturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea,extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Restricționarea prelucrării – înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoarea acestora;

Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Politica de cookies

Ce este un „cookie”?

Un cookie este un mic fișier text, păstrat pe calculatorul, tableta sau telefonul dumneavoastră când deschideți un site web, ce ajută site-ul să vă recunoască, inclusiv preferințele dumneavoastră unele cookie-uri sunt șterse atunci când închideți browser-ul.Acestea se numesc session cookies.

Persistent cookies sunt cele care rămân pe device până când expiră sau le ștergeți din cache. Acestea ne permit să obține mdate despre utilizatori recurenți. Datele provenite din cookies ne ajută să îmbunătățim calitatea site-ului.

Ce cookie-uri folosește acest site?

Cookie-urile Google Analytics – oferă informații desprelocul unde vă aflați și activitatea de pe site-ul banipartide.roși ne arată statistici generale despre utilizarea site-ului

Cookie-urile Google AdWords – ne ajută să îmbunătățim site-ul prin urmărirea conversiei unor linkuri de pe site, adică putem vedea când un utilizator accesează un anumit link promovat.

Cookie-urile YouTube – sunt utilizate doar pe paginile unde există videolicpuri preluate de pe Youtube.

Cum pot opri sau adapta cookie-urile?

Utilizatorul poate seta din opțiunile browserului nivel de acces lacookies. De asemenea, puteți seta browserul să șteargă istoria după fiecare utilizare. Blocarea unor cookies poate conduce la dezactivarea anumitor servicii sau secțiuni din site.

Politica de confidențialitate

Colectăm și folosim date personale pentru activitățile legate deproiectele desfășurate de Expert Forum în domeniul specific alacestui site.

Această politică de confidențialitate stabilește modul în care Expert Forum colectează și utilizează datele personale și include principii și prevederi din legislația națională și din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/ CE (“GDPR”).

Domeniul de aplicare

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale beneficiarilor platformei www.banipartide.ro și se aplică datelor colectate prin pagina www.banipartide.ro, Politica de confidențialitate descrie:

 • scopurile pentru care www.banipartide.ro colectează și utilizează datele dvs. personale;
 • temeiurile pentru prelucrarea datelor
 • categoriile de date cu caracter personal pe care www.banipartide.ro le colectează și procesează;
 • durata procesării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • către cine poate dezvălui www.banipartide.ro datele personale

Categorii de date și temeiuri pentru prelucrare

Categorii de date

Lista poate include categorii de date precum:

 • Informații de contact: nume, adresa poștală, adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;
 • Informații suplimentare prelucrate în mod obligatoriu în vederea încheierii sau exercitării unui raport contractual sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, solicitări și proiecte;
 • Informații necesare pentru efectuarea unei donații cum ar fi contul bancar
 • Informații colectate din surse publice;
 • Alte date cu caracter personal necesare în scopul informării dumneavoastră relevante și legitime pentru activitatea Expert Forum
 • Adrese IP
 • Cookies

Scopurile utilizării datelor cu caracter personal

Utilizăm datele personale în următoarele cazuri:

 1. Furnizarea de informații despre www.banipartide.ro – Expert Forum utilizează datele dvs. personale relevante pentru a furniza informații despre activitatea noastră, inclusiv prin newsletter
 2. Menținerea relației noastre contractuale – Expert Forum utilizează datele dvs. personale relevante pentru a ne menține relația contractuală. Expert Forum se bazează, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru prelucrare.
 3. Comunicare – Expert Forum utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru servicii. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.
 4. Îmbunătățirea serviciilor prestate de Expert Forum – Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru de internet (www.banipartide.ro ), pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Putem folosi date precum ora, data accesării site-ului și adresa IP.
 5. Evaluarea politicilor Expert Forum
 6. Alte scopuri legate de sau auxiliare celor de mai sus

Temeiuri legale

 1. Motivele pentru prelucrare pot fi reprezentate de obligația legală
 2. Executarea unui contract sau înțelegeri în care sunteți parte
 3. Prelucrarea este realizată în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit
 4. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Expert Forum sau ale unui terț

Furnizarea datelor personale

Datele personale menționate anterior sunt solicitate pentrudesfășurarea activității Expert Forum. Dacă furnizați datelealtor persoane, vă rugăm să îi informați privind scopul acesteiacțiuni și să vă asigurați că aveți acordul acestora pentrutransmiterea datelor. Persoanele respective trebuie informate decătre dumneavoastră cu privire la condițiile acestei Politici privind prelucrarea datelor personale.

Divulgarea datelor personale

Expert Forum nu va divulga datele personale unor terțe părți. Date pot fi divulgate instanțelor judecătorești, autoritățilorrelevante și afiliaților, conform legislației în vigoare

Durata prelucrării

Datele vor fi șterse atunci când nu mai sunt necesare conform scopurilor permise sau când vă retrageți consimțământul acordat. Datele vor fi șterse în maximum cinci dacă nu există o solicitare pentru păstrarea lor pe o perioadă mai lungă.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre datele personalepe care le colectăm, vă rugăm să ne contactați la adresa dee-mail office@expertforum.ro.

Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi,inclusiv:

 • dreptul de acces – Persoana vizată are dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și detalii privind prelucrarea
 • dreptul la rectificare – Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 • dreptul la ștergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri, cum ar fi: dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau vă retrageți consimțâmântul
 • dreptul la restricții – aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazuri precum contestarea datelor, prelucrarea ilegală, când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale dumneavoastră
 • dreptul de a formula obiecții – vă puteți opune prelucrării în continuare a datelor personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – puteți primiți datele personale pe care ni le-ați furnizat referitoare la dvs., într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit sau să transmiteți aceste date unui controlor de date.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și săaflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, încalitate de controlor de date, o solicitare scrisăla office@expertforum.ro.Aveți dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), web: dataprotection.ro,e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Versiunea politicii de confidențialitate

Această politică de confidențialitate este în vigoare din mai 2018, actualizată în august 2023

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 3 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul www.banipartide.ro