Pe BaniPartide.ro* poți urmări evoluția finanțăriii campaniilor electorale, subvenții, alte surse de venit și cheltuielile partidelor politice. Caută în lista donatorilor, companii și persoane fizice.


sw Mai jos, puteți găsi câteva dintre cele mai importante repere privind finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale, care vă vor ajuta să înțelegeți mai bine procesul, fără a fi un manual exhaustiv.

Platforma adună date din perioada 2006-prezent care reflectă veniturile și cheltuielile partidelor politice din România, incluzând:

Platforma nu trebuie privită ca o sursă oficială de informații, întrucât singurele surse sunt Monitorul Oficial sau pagina web a Autorității Electorale Permanente, după caz.

Datele provin din mai multe surse:

O parte semnificativă din informații au fost culese prin mijloace informatice, dar în anumite cazuri au fost culese manual, întrucât calitatea precară nu a permis extragerea în condiții optime a cifrelor. Pentru colectarea datelor am folosit un instrument IT dezvoltat special pentru acest scop. Mai mult, în procesul de adunare de date, este posibil să fi apărut erori privind cifrele, având în vedere formatarea neunitară (tabele diferite, formatare diferită din cauza schimbării legislației, utilizarea diferită a separatoarelor punct si virgula etc).

Scopul acestui portal este și de a oferi o perspectivă analitică a modului în care a evoluat finanțarea politică și pentru a pune laolaltă cât mai multe date privind contribuții private sau fonduri publice. De asemenea, este un instrument care vrea să vină în sprijinul jurnaliștilor sau a oricărei persoane interesate de subiect.

Contact

Dacă identificați erori sau aveți propuneri de îmbunătățire sau dezvoltare a platformei,
vă rugăm să ne scrieți la septimius.parvu@expertforum.ro.

Echipa
Septimius Pârvu – Expert Forum - colectare, aranjare și analiză date; concept platformă; management de proiect
Alexandru Popescu - dezvoltare, vizualizare date
Răzvan Zamfira, Andra Croitoriu - Interrobang Studio - vizualizare date

PS. Dacă consideri utilă dezvoltarea proiectului, orice 'încurajare' ajută → DONEAZA 😇

⌃ înapoi la cuprins

Legislație

Finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale este reglementată prin următoarele acte normative:
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
 • HOTĂR RE nr. 10 din 13 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind
 • finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr.1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele
 • juridice fără scop patrimonial
 • Alte reglementări privind contabilitatea, finanțele publice și aplicarea sancțiunilor, precum și Codul Penal, pentru infracțiuni
Legea 334 a fost modificată de mai multe ori de la publicare, astfel că modul în care s-au finanțat partidele politice și campaniile electorale s-a schimbat în ultimii ani potrivit acestor amendamente. Datele din document fac referire la forma actuală a legii. ⌃ înapoi la cuprins

Sursele de finanțare a partidelor politice

Private

 • cotizații ale membrilor de partid;
 • donații, legate și alte liberalități;
 • venituri provenite din activități proprii, conform art. 16;
 • împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice.

Publice

subvenții pentru voturile obținute la alegerile locale și parlamentare, după următoarea configurație:

Alegeri Parlamentare
75% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărțite partidelor politice, proporțional cu numărul de voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaților și Senat, dacă au realizat pragul electoral.
Alegeri Locale
25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărțite partidelor politice, proporțional cu numărul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor județeni, dacă au obținut cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier.

Subvențiile pot fi folosite în campania electorală la alegerile locale, prezidențiale și europarlamentare, prin utilizarea unui cont bancar separat. Nu există procente sau alte praguri privind utilizarea fondurilor publice în campaniile electorale, cu excepția limitelor pentru contribuții.

Subvențiile sunt transferate lunar către partidele politice de către Autoritatea Electorală Permanentă. autoritățile administrației publice centrale și locale pot asigura spații pentru sediile centrale și locale ale partidelor politice, precum și terenurile aferente, la cererea motivată a acestora și nu mai mult de un sediu pe unitate administrativ teritorială

⌃ înapoi la cuprins

Informațiile care se publică din oficiu cu privire la finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale

s
Ce se publică Când? Ce articol? Cine? Unde?
Finanțarea partidelor politice
Cuantumul total al veniturilor din cotizații obținute în anul fiscal precedent, precum și lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizații a căror valoare însumată depășește 10 salarii minime brute pe țară. 30 aprilie a anului următor 5 (4) Partidele politice AEP Monitorul Oficial al României, Partea I. Pagina web AEP
Lista persoanelor fizice și juridice care au făcut în anul fiscal precedent donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, precum și suma totală a donațiilor confidențiale 30 aprilie a anului următor 13 (1) si 13 (2) Partidele politice AEP Monitorul Oficial al României, Partea I. Pagina web AEP
Lista persoanelor fizice și juridice care au acordat împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țară și suma totală a împrumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii de bază minime pe țară primite 30 aprilie a anului următor 13 (1) si 13 (2) Partidele politice AEP Monitorul Oficial al României, Partea I. Pagina web AEP
Donațiile constând în bunuri materiale necesare activității politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizații politice internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică. Pot fi primite și materiale de propagandă care se folosesc numai în cadrul campaniei electorale pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European. 30 aprilie a anului următor 15 (2) si 15 (3) Partidele politice AEP Monitorul Oficial al României, Partea I. Pagina web AEP
Cuantumurile totale ale veniturilor obținute în anul fiscal precedent din activitățile prevăzute la art 16 alin. (1) și din sursele prevăzute la alin. (2), defalcate pe fiecare tip de activitate și sursă.     (1) Partidele politice nu pot desfășura activități specifice societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Fac excepție următoarele activități din care partidele politice pot obține venituri:     a) editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii;     b) vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acțiuni culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială;     c) vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic;     d) serviciile oferite către membrii partidului pentru organizarea evenimentelor prevăzute la lit. b);     e) închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu, fără a aduce atingere moralei publice, ordinii sau imaginii partidului politic;     f) înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puțin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepția partidelor politice aflate în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în situația bunurilor imobiliare moștenite;     g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă activități de producție, comerț sau prestări de servicii;     h) subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1) - (3), pentru organizarea birourilor parlamentare, fără ca valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de subînchiriere să depășească valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de închiriere încheiat cu autoritățile locale. Cheltuielile de întreținere aferente spațiului subînchiriat revin biroului parlamentar, conform contractului încheiat;     i) emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic.     (2) Partidele politice pot obține venituri din dobânzi bancare. 
 
30 aprilie a anului următor 16 (3) Partidele politice AEP Monitorul Oficial al României, Partea I. Pagina web a AEP
Aportul financiar al unei formațiuni nepolitice (max. 500 de salarii de bază minime brute pe țară), conform art 17 (3) 30 aprilie a anului următor 17 (4) Partidele politice AEP Monitorul Oficial al României, Partea I. Pagina web AEP
Anual, până la data de 30 aprilie, partidele politice au obligația de a depune la AEP un raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor realizate în anul precedent.   Partidele politice au obligația de a depune la AEP situațiile financiare anuale în cel mult 15 zile de la înregistrarea la organul fiscal competent.   AEP va publica rapoartele prevăzute la alin. (1), situațiile financiare anuale, precum și variante rezumate ale acestora 
 
Anual, în termen de 5 zile de la data depunerii acestora. 49 (1) - (4) AEP Pagina web AEP
  Finanțarea campaniilor electorale
Lista partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale pe măsură ce se transmit, în termen de 60 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor. 47 (2) si (3)  AEP Publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I,  pagina web AEP
Rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice (RVC), alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți + formularele privind declarațiile cu indicarea sursei contribuției se transmit în 15 zile și se publică în 60 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor. 47 (1) si (3) AEP  Monitorul Oficial al României, Partea I Pagina web AEP
Cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale se transmit în 15 zile și se publică în 60 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor. 47 (1) si (3) AEP Monitorul Oficial al României, Partea I. Pagina web AEP
Rapoarte ale AEP 
Raport anual AEP
 
30 aprilie a anului următor. 44 (3) AEP Monitorul Oficial al României, Partea I.
Rezultatele fiecărui control efectuat de AEP 45 de zile de la efectuare. 44 (6) AEP Monitorul Oficial al României, Partea I, pagina web AEP
⌃ înapoi la cuprins

Limitele veniturilor pentru partidele politice

Pentru cotizații nu există o limită anuală per partid, dar pentru fiecare membru există o limită maximă de 48 de salarii minime brute pe țară, conform calculelor de la 1 ianuarie, anul respectiv. Fiecare partid își stabilește propriile limite pentru cotizații.

Donațiile pot proveni atât de la persoane fizice, cât și de la cele juridice. În primul caz, limita este de 200 de salarii minime brute pe țară, iar în cel de-al doilea caz 500 de de salarii minime brute pe țară. Donațiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăși 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv. Valoarea de piață a bunurilor mobile și imobile donate partidului, precum și a serviciilor prestate cu titlu gratuit se include în valoarea donațiilor.

Sunt interzise donațiile care au ca scop obținerea unor avantaje economice. De asemenea, sunt interzise donațiile din străinătate, cu excepția celor primite de la cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic căruia i-a acordat donația. Partidele politice nu pot accepta donații sau servicii gratuite de la o autoritate ori instituție publică, de la o regie autonomă, de la o companie națională, societate sau instituție de credit cu capital integral ori majoritar de stat și nici de la un sindicat sau cult religios.

Persoanele juridice care, la data efectuării donației, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale nu pot face donații, cu excepția situației când au de recuperat sume mai mari decât datoria proprie. La efectuarea donației, partidul politic are obligația de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declarații pe propria răspundere privind respectarea acestei condiții.

La solicitarea scrisă a donatorului, identitatea sa rămâne confidențială, în situația în care donația se situează în limita sumei anuale de 10 salarii de bază minime brute pe țară, iar suma totală primită de un partid politic ca donații confidențiale nu poate depăși echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

Sumele pentru împrumuturi într-un an fiscal nu pot depăși 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv. O persoană fizică poate împrumuta partidul cu cel mult 200 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv, iar una juridică cu cel mult 500 de salarii. Valoarea totală a sumelor de bani care fac obiectul împrumuturilor acordate partidelor politice de către persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăși limitele prevăzute mai sus.

Partidele politice pot obține venituri din dobânzi bancare. Partidele nu pot desfășura activități comerciale precum societățile comerciale, dar pot obține venituri din alte activități, precum editarea de publicații, vânzarea de bilete la acțiuni culturale sau întruniri, închirierea unor spații sau din vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic.

Partidele politice se pot asocia cu o formațiune nepolitică, iar acesta poate veni cu un aport financiar de cel mult 500 de salarii de bază minime brute pe țară, la data de 1 ianuarie a anului respectiv. Aportul financiar total nu poate avea într-un an o valoare mai mare decât echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

⌃ înapoi la cuprins

Valorile absolute ale limitelor pentru donații, împrumuturi și cotizații

Spre exemplificare, în 2018, salariul minim brut pe țară a fost 1900 lei.

35.348.875 lei donaţiile primite de un partid politic nu pot depăşi 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv
380.000 lei donaţiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe ţară
950.000 lei donaţiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe ţară
8.483.730 lei suma totală primită de un partid politic ca donaţii confidenţiale nu poate depăşi echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv
35.348.875 lei sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic într-un an fiscal nu pot depăşi 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv
380.000 lei sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe ţară
950.000 lei sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe ţară
91.200 lei suma cotizațiilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate depăși 48 salarii minime brute pe țară

Pentru 2020 valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat este de 2.230 lei lunar.
Astfel, iată câteva dintre limitele pentru anul 2020:

446.000 lei donaţiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe ţară
1,115,000 lei donaţiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe ţară
446.000 lei Împrumuturi persoane fizice
1,115,000 lei Împrumuturi persoane juridice
107,040 lei suma cotizațiilor
⌃ înapoi la cuprins

Contribuțiile pentru campania electorală

Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data desfășurării alegerilor și se încheie în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor, la ora 7,00. Cheltuielile efectuate înaintea începerii campaniei electorale nu sunt raportate în timpul campaniei, ci sunt legate de finanțarea uzuală a partidelor politice (de exemplu, utilizarea de bannere, mesh-uri, panotaj etc)

Contribuțiile pentru campania electorală pot proveni de la partidul politic (doar în anumite limite pentru locale și parlamentare), din fondurile acumulate în afara campaniei și subvenții, precum și din contribuții ale candidaților.

Partidul politic, alianța politică sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale poate contribui cu sume de bani la campania electorală proprie până la concurența limitelor totale prevăzute la art. 28 alin. (12) - vezi tabel mai jos și suplimentar, cu până la 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator, respectiv cu până la 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean și Consiliul General al Municipiului București.
Contribuțiile/veniturile candidaților pentru campania electorală pot proveni numai din:
 • donații primite de candidați de la persoane fizice
 • venituri proprii ale acestora
 • împrumuturi contractate de aceștia de la persoane fizice sau instituții de credit.

Competitorii electorali trebuie să deschidă conturi bancare dedicate, pe care le notifică Autorității Electorale Permanente, pentru încasarea contribuțiilor electorale și plata cheltuielilor electorale. În cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei sume de bani în contul bancar notificat, candidatul sau partidul politic, are obligația de a preda mandatarului financiar o declarație cu indicarea sursei contribuției. Mai departe, contribuția este declarată la AEP de către mandatarul financiar, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul bancar. Contribuțiile pot fi depuse în conturile bancare notificate la AEP doar până la data încheierii campaniei electorale.

Este interzisă finanțarea campaniei electorale către persoane fizice sau juridice care nu au cetățenia română, cu excepția cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic respectiv.

Campania nu poate fi susținută de către o autoritate publică, instituție publică, regie autonomă, companie națională, societate comercială (cf legii nr. 31/1990) ori instituție de credit, la care sunt acționari majoritari statul sau unități administrativ-teritoriale, ori de către societăți comerciale care desfășoară activități finanțate din fonduri publice. Societățile comerciale care cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfășurat activități finanțate din fonduri publice nu pot dona. Nu pot contribui nici sindicatele, culte religioasele, asociațiile ori fundațiile de naționalitate română sau de altă naționalitate.

⌃ înapoi la cuprins

Terminologie

Active
Bunuri sau resurse pe care o entitate juridică le folosește pentru activitatea comercială, care pot fi transformate în numerar. Poate include atât echipamente, brevete, resurse naturale sau bani cash. Activele sunt imobilizate (terenuri, imobile, echipamente) sau circulante, care nu sunt păstrate pentru un termen lung (de exemplu, numerar, stocuri, fondurile disponibile în bancă). Valoarea activelor trebuie să fie egală cu datoriile plus capitalul propriu
Bilant
Document contabil care include bunurile și resursele de finanțare ale unei entități la un anumit moment
Capital propriu
Banii investiți de acționari și profitul reinvestit.
Competitor electoral
Participant la alegeri. Un partid sau un candidat independent este considerat competitor electorale. Acesta este diferit față de candidat, întrucât un partid, care este competitor electoral poate avea câteva zeci sau sute de candidați pe listele de candidați
Contribuții
Sumele depuse de candidați pentru finanțarea campaniei electorale.
Cotizație
Suma de bani pe care un membru de partid o plătește către formațiunea politică conform statutului.
Donație
Suma pe care un partid politic o poate primi pentru funcționarea acestuia sau pentru finanțarea campaniei electorale, de la membri sau persoane fizice sau juridice care nu fac parte din partid. În timpul campaniei electorale și candidații independenți pot primi donații.
Situație financiară
Document care reflectă situația economico-financiară, incluzând poziția financiară, performanța financiară și alte informații cu privire la activitatea desfășurată de entitate.
RVC
Raport de venituri si cheltuieli (pentru campania electorală și finanțarea partidelor)
Mandatar financiar
Responsabil pentru resursele financiare ale competitorului electoral în timpul campaniei electorale. Poate fi coordonator (pe țară) sau la nivel județean. Fără mandatar financiar un competitor electoral nu poate desfășura operațiuni financiare în timpul campaniei electorale.
Mandatarul financiar coordonator are, printre altele, următoarele atribuții: asigură evidența operațiunilor financiare; supervizează activitatea celorlalți mandatari financiari ai partidului politic și centralizează evidențele acestora; întocmește raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale; transmite AEP documentele și rapoartele prevăzute de Lege 334/2006; solicită rambursarea cheltuielilor de campanie
Pasive
Modul de finanțare a activelor. Pasivele pot fi pe curente (datorii pe termen scurt, venituri neîncasate, creanțe) sau pe termen lung (datorii pe termen lung).
Subvenție
Sumă alocată din bugetul public conform rezultatelor de la alegerile locale și parlamentare, care poate fi folosită pentru funcționarea partidului sau pentru finanțarea campaniei electorale.
⌃ înapoi la cuprins

Dacă identificați erori, aveți propuneri de îmbunătățire sau dezvoltare a platformei, sau dezvoltați analize / vizualizări pe baza acestui set de date, vă rugăm să ne scrieți la septimius.parvu@expertforum.ro

⌃ înapoi la titlu